Крамар Олександр Іванович

Народився 24.10.1976 р.н., у 1998 р. закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. З листопада 1999 р. по листопад 2002 р. навчався в аспірантурі ТДТУ ім. І.Пулюя. З моменту закінчення аспірантури працює асистентом, з липня 2004 р. – старшим викладачем, а з лютого 2006 - доцентом кафедри фізики ТДТУ ім. І.Пулюя. У вересні 2004 року у спеціалізованій вченій раді Д 35.156.01 при Інституті фізики конденсованих систем НАН України захистив дисертаційну роботу “Феромагнетизм в узагальнених вузькозонних моделях з електрон-дірковою асиметрією”. Дисертація є результатом наукових досліджень, проведених О.І.Крамаром у рамках наукового напрямку з фізики сильно корельованих електронних систем, що функціонує в ТДТУ ім. І.Пулюя під керівництвом проф. Дідуха Л.Д. У березні 2005 рішенням президії ВАК України О.І.Крамару присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла. Вчене звання доцента кафедри фізики присвоєно у грудні 2007 року.

У 2007 році отримав грант Президента для підтримки дослідження за темою "Вплив форми густини електронних станів на електричні та магнітні властивості вузькозонних матеріалів".

Крамар О.І. веде лекційні, практичні та лабораторні заняття з курсів: „Загальна фізика: оптика, атомна фізика, фізика твердого тіла, фізика атомного ядра та елементарних частинок”, „Загальна фізика” (скорочений курс), „Загальна фізика” (курс для заочної форми навчання). Керує науково-дослідною роботою студентів, бере участь у організації студентських наукових конференцій та наукових конференцій ТДТУ, І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики. У жовтні-грудні 2008 р. пройшов курс підвищення кваліфікації на базі Інституту дистанційної освіти ТДТУ. Крамар О.І. є секретарем Тернопільського осередку Українського фізичного товариства.

Наукові праці О.І.Крамара присвячені теоретичному опису феромагнiтного впорядкування в рамках узагальнених вузькозонних моделей (моделi Габбарда з електрон-дірковою асиметрією для невиродженої та двократно орбiтально виродженої енергетичної зони), пояснення на цiй основi особливостей феромагнiтних характеристик перехiдних металiв та їх сполук з різними густинами електронних станів, змiн цих характеристик пiд дiєю зовнiшнiх впливiв (температури, легування). При дослідженні використано перевiренi сучаснi методи теорiї твердого тiла, зокрема, метод функцій Ґріна, метод ефективного гамільтоніану (у випадку сильної кулонівської взаємодії), модифiкацiю наближення середнього поля та узагальнене наближення Гартрi-Фока (УНГФ), яке вiдтворює вiдомi точнi результати та дозволяє пояснити спостережуванi властивостi реальних матерiалiв. Отриманi результати дозволяють інтерпретувати особливостi концентрацiйної залежностi намагнiченостi та температури Кюрi перехiдних металiв та їх сплавiв, а також пояснити нестандартну поведiнку температури Кюрi в сполуках Fe1-xCoxS2 та Co1-xNixS2 при змiнi ступеня заповнення зони провiдностi.

Результати досліджень висвітлені у більш ніж 60 наукових публікаціях. Наукові праці надруковані у провідних фахових фізичних журналах - “Physical Review B”, “Физика низких температур”, “Physica B”, “physica status solidi (b)”, “Condenced Matter Physics”, “Journal of Physics: Cond. Matter”,  “Acta Physica Polonica” та доповідалися на міжнародних конференціях в Україні та за її межами.

 Вибрані праці:

1. Ground state ferromagnetism in a doubly orbitally degenerate model // Phys. Rev. B.- 2001.- vol. 64.- p. 144428-1-144428-9. (co-authors L.Didukh, Yu.Skorenkyy, and V.Hankevych ).

2. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // Low Temperature Physics.- 2002.- vol. 28, № 1.- p. 30-36. (co-author L.Didukh).

3. Ground state energy of a metallic ferromagnet in a generalized Hubbard model // phys. stat. sol. (b).- 2002.- vol. 229, No. 3.- p. 1241-1254. (co-authors L.Didukh and Yu.Skorenkyy).

4. Ferromagnetism and metal-insulator transition in Hubbard model with correlated hopping // Acta Physica Polonica B.- 2003.- vol. 34, No. 2.- p.791-794. (co-authors L.Didukh and Yu.Skorenkyy).

5. Metallic ferromagnetism in the systems with strongly correlated electrons // Condens. Matter Phys. –2005- vol.8, No 3(43).– pp.547-564. (co-author L.Didukh).

6. Metallic ferromagnetism in a generalized Hubbard model // New Developments in Ferromagnetism Research. Ed.: V.N. Murray.- Nova Science Publishers, Inc.- 2005.- pp. 39-80. (co-authors L.Didukh and Yu.Skorenkyy).

7. Effect of magnetic field, pressure and correlated hopping of electrons on conductivity of Mott-Hubbard material // Physica B: Condensed Matter.- 2006.- vol. 378-380.- pp. 321-322.  (co-authors L.Didukh, Yu.Skorenkyy and Yu.Dovhopyaty ).

8. Mott transition, ferromagnetism and conductivity in the generalized Hubbard model // Acta Physica Polonica A.- 2007.- vol. 111, № 4.- pp. 635-644. (co-authors L.Didukh, Yu.Skorenkyy and Yu.Dovhopyaty ).

9. Electron correlations in narrow energy bands: modified polar model approach. // Condensed Matter Phys.- 2008.- vol. 11, No. 3(55).- pp. 443-454. (co-authors L.Didukh and Yu.Skorenkyy).